top of page

Genel Amaçlar
-  Çocuk haklarının daha çok sayıda yetişkin ve çocuk tarafından bilinmesini, yaygınlaşmasını ve hayata geçmesini sağlamak.
-  Çocuk hakları alanında duyarlı ve bilinçli çocuk hakları savunucuları yetiştirmek.
- Türkiye’deki ve Dünya’daki çocuklarının sorunları ile ilgili olarak, uluslararası düzeyde toplum bilinci oluşturmak.
-  Ülkelerin kültürel, toplumsal ve ekonomik çeşitliliğine rağmen ortak bakış açısıyla, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin evrensel yönünün ortaya çıkartılması.

 

Özel Amaçlar
-      Her çocuğun kültür sanat yoluyla, yeteneği doğrultusunda potansiyelinin geliştirilmesi, sosyalleştirilmesi ve toplumda bireysel bir yaşantı sürdürebilmesi için katılım haklarının sağlanması.   
-      Çocuk hakları konusunun öncelikle etkinliğin gerçekleşeceği illerde ve genel olarak tüm Türkiye’de gündeme gelmesine, tartışılmasına, bu konuda sanatsal-kültürel üretimlerin yapılmasına katkıda bulunmak.
-      Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temel yapı taşlarından biri olan “Çocuk Katılımı”nın uluslararası düzeyde sağlanması.
-      Sinema, resim, fotoğraf, medya gibi alanlarda çocukların desteklenerek bu alanlarda yeni sanatçıların yetişmesine katkıda bulunmak
-      Türkiye’de çocuk hakları konusunda çalışan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, aileler, eğitimciler, sinemacılar, üniversiteler, akademisyenler ve çocuklar arasında işbirlikleri oluşmasına katkıda bulunmak.


Hedef Bölge, Hedef Kitle

Gerek Türkiye’de gerekse dünyada çocuk hakları konusunda uluslararası sözleşmeler imzalanmış, yasal düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen halen birçok çocuk temel haklarından mahrumdur. Çocuk hakları çocuklar ve yetişkinler tarafından yeterince bilinmemekte ve uygulanmamaktadır. Çocukların hakları ve karşı karşıya kaldığı hak ihlalleri çeşitli şekillerde güdeme getirilse de bunların farklı şekillerde tartışılmasına, gündemleşmesine ve yaygınlaşmasına ihtiyaç vardır. Festivalde yer verilecek filmler, yapılacak panel ve söyleşilerle festivalin ve medya çalışması yoluyla Tüm Türkiye’de çocuk haklarının, hak ihlallerinin, çözüm önerilerinin gündeme getirilmesi, tartışılması hedeflenmektedir. Festivalin hedef kitlesi öncelikle çocuklar, daha sonra aileler, eğitimciler, çocuklarla ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarıdır. Festivalde Türkiye’den ve dünyadan çocukların filmlerine yer verilecek, çocukların üretim ve katılımlarını desteklemek üzere atölye çalışmaları düzenlenecek. Böylece Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temel yapı taşlarından biri olan “Çocuk Katılımı"nın sağlanmasına katkıda bulunulacaktır. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlükleri işbirliğiyle orta öğretim, lise ve dengi okul öğrencilerinin festivale izleyici olarak katılması da sağlanacaktır.
 Festival çocukların sinemadaki katılım ve üretimlerine kamuoyunun dikkatini çekmeyi, çocukların düşünce ve isteklerini görünür kılarak çocuk hakları fikrinin yaygınlaşması ve içselleştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

bottom of page